Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van toepassing op het werk van B.R.A.I.N. Creatives

Artikelen
1. Algemeen
2. Geheimhouding
3. Offerte en offertekosten
4. Overeenkomsten
5. Opdrachten en termijn van uitvoering
6. Honorarium, kosten en tarieven
7. Betalingsvoorwaarden
8. Auteursrechten
9. Aansprakelijkheid
10. Toepasselijk recht
11. Persoonsregistratie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen B.R.A.I.N. Creatives en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.
Als de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, dan moet uitdrukkelijk met elkaar worden afgesproken welke voorwaarden (gedeeltelijk) niet van toepassing zijn.
B.R.A.I.N. Creatives verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. B.R.A.I.N. Creatives kan kosten in rekening brengen als het eerste gesprek overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen.
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. B.R.A.I.N. Creatives kan de kosten van omvangrijke offertes in rekening brengen. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor B.R.A.I.N. Creatives in totaal meer dan twee uur werk moet verrichten inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de voorstellen in de offerte blijven eigendom van B.R.A.I.N. Creatives en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.
Een overeenkomst tussen een opdrachtgever en B.R.A.I.N. Creatives komt tot stand op het moment dat B.R.A.I.N. Creatives een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat zij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend als B.R.A.I.N. Creatives dit schriftelijk heeft bevestigd.
Als B.R.A.I.N. Creatives een termijn opgeeft waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, dan heeft die slechts een indicatieve strekking - tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.
De binding van B.R.A.I.N. Creatives aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt als de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Veranderingen in een opdracht die al loopt, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Als veranderingen hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, dan brengt B.R.A.I.N. Creatives die de opdrachtgever extra in rekening.
Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van (algemene) voorwaarden van derden die B.R.A.I.N. Creatives inschakelt, gelden niet als overschrijding als B.R.A.I.N. Creatives dit direct na bekend worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (overmacht) van Deborah Bosboom en/of Tim den Heijer ontslaat B.R.A.I.N. Creatives van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden. In geval van overmacht zal B.R.A.I.N. Creatives de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van B.R.A.I.N. Creatives opgeschort. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft, bij annulering binnen twee weken en bij ontbinding door een van beide partijen, de verplichting om van B.R.A.I.N. Creatives het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
De honorering van B.R.A.I.N. Creatives berust op uurtarieven op basis van nacalculatie, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
Als de levering een tekst bevat, heeft een offerte betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening van maximaal een half uur na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en brengt B.R.A.I.N. Creatives apart in rekening tegen het geldende uurtarief.
De volgende kosten brengt B.R.A.I.N. Creatives naast het uurtarief afzonderlijk in rekening: noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die B.R.A.I.N. Creatives noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een opdracht maakt.
De opdrachtgever zal de kosten van derden die B.R.A.I.N. Creatives maakt in het kader van een opdracht rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via B.R.A.I.N. Creatives dan is zij gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. B.R.A.I.N. Creatives kan kosten van derden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk doorbelasten.
Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten volgen na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Maandelijkse declaraties kunnen voorkomen bij opdrachten die langer dan een maand lopen.
B.R.A.I.N. Creatives verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt alleen als niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting.
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op de factuur staat aangegeven naar welke bankrekening de betaling moet worden gedaan.
Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 120,- bedragen.
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan B.R.A.I.N. Creatives betaling in termijnen verlangen.
De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever geleverde teksten niet gebruikt.
B.R.A.I.N. Creatives is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken als deze zekerheid niet kan worden gegeven.
B.R.A.I.N. Creatives is niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn als de opdrachtgever:
een opdracht die al loopt wijzigt, uitstelt of intrekt;
een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
B.R.A.I.N. Creatives heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.
De eigendom der goederen en rechten blijft aan B.R.A.I.N. Creatives en gaat pas, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop hij de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen heeft voldaan.
De opdrachtgever ontvangt van B.R.A.I.N. Creatives een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken, die B.R.A.I.N. Creatives in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Deze licentie geldt uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. De opdrachtgever krijgt deze licentie zodra hij het volledige bedrag heeft betaald dat voor de betreffende opdracht is overeengekomen.
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij B.R.A.I.N. Creatives.
Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde tekst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.R.A.I.N. Creatives. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van B.R.A.I.N. Creatives krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.
Als B.R.A.I.N. Creatives uitdrukkelijk geen licentie verleent voor een geleverde tekst, dan is naamsvermelding van B.R.A.I.N. Creatives verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van B.R.A.I.N. Creatives brengen en B.R.A.I.N. Creatives moet deze bezwaren aanvaarden.
Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van B.R.A.I.N. Creatives wordt beschouwd:
publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
hergebruik van haar werk zonder toestemming;
aantasting van haar werk;
publicatie zonder naamsvermelding, tenzij B.R.A.I.N. Creatives hiervoor een licentie heeft verleend.
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart B.R.A.I.N. Creatives tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van B.R.A.I.N. Creatives.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. In eerste instantie zullen de partijen proberen te schikken. Als het onmogelijk is gebleken een geschil te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de rechter. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de woonplaats van B.R.A.I.N. Creatives.
Door het aangaan van een overeenkomst met B.R.A.I.N. Creatives wordt aan B.R.A.I.N. Creatives toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens gebruikt B.R.A.I.N. Creatives uitsluitend voor haar eigen activiteiten, behandelt deze strikt vertrouwelijk en verkoopt ze niet aan derden.

Back to Top